නව යුගයක, නැවුම් අදහස් මතින් අපේ දේශය ගොඩ නැගීමට අප හා අත් වැල් බැඳ ගන්න

සාම්ප්‍රදායික මුද්‍රිත මාධ්‍ය කලාවෙන් නව යුගයක් කරා ගමන් කල යුතු, කලෝචිත යුගයක, සහෘද ඔබට පිදෙන නවමු අත්දැකීමක අර්ථ විවරණය , “සවිස්තරාත්මක යුගයක සටහන” ” යුගය..

ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය නිසා මියගිය ජනතාව සිහි කරමින් ඉතාලියේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව විසින් ඊයේ පස්වරුවේ එරට දේවස්ථානයක දේව මෙහෙයක් සහ පහන් පූජාවක්.

පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවේ දේවස්ථාන සහ සංචාරක හෝටල් ඉලක්ක කර ගනිමින් එල්ල වු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය නිසා මියගිය ජනතාව සිහි කරමින් ඉතාලියේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව විසින්