ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය නිසා මියගිය ජනතාව සිහි කරමින් ඉතාලියේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව විසින් ඊයේ පස්වරුවේ එරට දේවස්ථානයක දේව මෙහෙයක් සහ පහන් පූජාවක්.

පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවේ දේවස්ථාන සහ සංචාරක හෝටල් ඉලක්ක කර ගනිමින් එල්ල වු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය නිසා මියගිය ජනතාව සිහි කරමින් ඉතාලියේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව විසින්