නව යුගයක, නැවුම් අදහස් මතින් අපේ දේශය ගොඩ නැගීමට අප හා අත් වැල් බැඳ ගන්න

සාම්ප්‍රදායික මුද්‍රිත මාධ්‍ය කලාවෙන් නව යුගයක් කරා ගමන් කල යුතු, කලෝචිත යුගයක, සහෘද ඔබට පිදෙන නවමු අත්දැකීමක අර්ථ විවරණය , “සවිස්තරාත්මක යුගයක සටහන” ” යුගය..