සාම්ප්‍රදායික මුද්‍රිත මාධ්‍ය කලාවෙන් නව යුගයක් කරා
ගමන් කල යුතු, කලෝචිත යුගයක, සහෘද ඔබට
පිදෙන නවමු අත්දැකීමක අර්ථ විවරණය , “සවිස්තරාත්මක යුගයක සටහන” ” යුගය.. ” අපි ඔබට පිලිගන්වමු.